Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Osoby z niepełnosprawnością na co dzień borykają się z wieloma problemami. Niejednokrotnie potrzebują opiekuna lub asystenta, który pomoże im lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Zobacz jak starać się o asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Kto może skorzystać z programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?

Beneficjentami programu są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kto finansuje usługę Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w skrócie AOON to program finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu jest wsparcie w wykonywaniu czynności codziennych i funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usługi asystencji osobistej. Beneficjenci programu nie ponoszą żadnych opłat za skorzystanie z usług asystenta.

Zakres pomocy i obowiązków w ramach programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej 2023

Do głównych zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy:

 1. Pomoc w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych.
 2. Wsparcie prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania.
 3. Pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
 4. Wsparcie podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 5. Pomoc w załatwianiu spraw w punktach usługowych.

Jak zostać uczestnikiem programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023.

W pierwszej kolejności musimy znaleźć Jednostkę Samorządu Terytorialnego (m.in. GOPS, MOPS, OPS, PCPR) lub organizację pozarządową (fundacje, stowarzyszenia) w Twojej okolicy, która jest realizatorem programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023.

Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

 • karta zgłoszeniowa – wypełnia uczestnik Programu/opiekun prawny
 • trzy klauzule informacyjne
 • oświadczenie uczestnika programu

Do karty należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku opiekuna prawnego należy dołączyć kopie postanowienia sądu.

Dokumenty można pobrać w urzędzie, lub organizacji do której mamy zamiar złożyć podpisane dokumenty.

Zobacz też

Co zrobić, by dom był bezpieczny dla starzejącego się rodzica

Czas pracy asystenta osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna z usług asystenta może korzystać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zaznaczając jednak, że jeden asystent może pracować maksymalnie 12 godzin na dobę.

Ponadto czas gotowości / oczekiwania na świadczenie usług nie powinien być dłuższy niż 90 minut.

Jaki jest limit godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej edycja 2023?

Limit godzin asystencji osobistej przysługującej w ramach programu resortowego MRiPS, jest różny i zależy od stopnia niepełnosprawności.

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Organizacje i JST, które realizują usługę Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 w miejscowości Kęty, Andrychów, Oświęcim, Bielsko – Biała

Osoby niepełnosprawne mieszkają w tych okolicach, które chcą skorzystać z asystenta powinny skontaktować się z następującymi podmiotami:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach
Adres: Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 28 70

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
Adres: ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim
Tel. (33) 842 23 29, (33) 842 42 27

Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku – Białej
Adres: Wzgórze 14 w 43-300 Bielsko-Biała
Telefon 33 50 66 406

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
Adres: Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
Telefon: 33 875 33 00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce
Adres: Rynek 4, 43-353 Porąbka
Telefon: 33 810 60 45

Dodaj komentarz