Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Porąbka: Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce ogłasza nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program ten jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, i ma na celu wsparcie członków rodzin oraz opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami.

Cel programu

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest zapewnienie doraźnej, czasowej pomocy poprzez usługę opieki wytchnieniowej. Program będzie realizowany poprzez formę pobytu całodobowego (do 14 dni) w placówce zapewniającej opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym, oraz formę pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Jak skorzystać z programu?

Aby skorzystać z usług opieki wytchnieniowej, osoby zainteresowane powinny wypełnić następujące dokumenty:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
 • Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Chociaż karta nie jest obowiązkowa, osoby posiadające ten dokument będą miały pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opieki wytchnieniowej w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Wnioski można składać na trzy sposoby:

 • Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, przy ul. Rynek 4.
 • Pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka.
 • Elektronicznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP, opatrzonego podpisem elektronicznym.

Termin składania zgłoszeń do Programu mija 31 grudnia 2022 r.

Planowane objęcie usługami opieki wytchnieniowej

Program planuje objąć usługami opieki wytchnieniowej:

 • 13 osób w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania, w tym:
  • 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • 9 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
 • 15 osób dorosłych w formie pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Ośrodek zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby uczestników Programu, jeśli dostępne są odpowiednie limity przyznane Gminie Porąbka w ramach Programu.

Odpłatność za usługi

Uczestnicy Programu nie ponoszą żadnej odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu: 33 810 60 45 wew. 30.

Podstawą prawną Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).

Dodaj komentarz